Midjourney AI uygulaması Kullanım Koşulları

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme")

Lütfen "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklamadan, Midjourney AI - AI Art Generator'ı indirmeden veya kullanmadan önce bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini dikkatlice okuyun.

Yorum ve Tanımlar

Yorumlama

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünmelerine bakılmaksızın aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda:

  • Anlaşma Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak Siz ve Şirket arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturan bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi anlamına gelir. Bu Sözleşme, Şirket'in yardımıyla oluşturulmuştur. TermsFeed EULA Oluşturucu.
  • Uygulama Şirket tarafından sağlanan ve Sizin tarafınızdan bir Cihaza indirilen Midjourney AI - AI Art Generator adlı yazılım programı anlamına gelir
  • Şirket (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz", "Bize" veya "Bizim" olarak anılacaktır) Midjourney AI - AI Art Generator'ı ifade eder.
  • İçerik metin, resim veya diğer bilgiler gibi, söz konusu içeriğin biçimine bakılmaksızın Sizin tarafınızdan gönderilebilen, yüklenebilen, bağlantı kurulabilen veya başka bir şekilde kullanıma sunulabilen içeriği ifade eder.
  • Ülke atıfta bulunur: Fransa
  • Cihaz bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Uygulamaya erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
  • Üçüncü Taraf Hizmetleri Uygulama tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya kullanıma sunulabilecek üçüncü bir tarafça sağlanan herhangi bir hizmet veya içerik (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) anlamına gelir.
  • Sen Uygulamaya erişen veya Uygulamayı kullanan kişi veya söz konusu kişinin adına Uygulamaya eriştiği veya Uygulamayı kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Teşekkür

"Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayarak, Uygulamayı indirerek veya kullanarak, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olmayı kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklamayın, Uygulamayı indirmeyin veya kullanmayın.

Bu Sözleşme, Siz ve Şirket arasındaki yasal bir belgedir ve Şirket tarafından Size sunulan Uygulamayı kullanımınızı yönetir.

Uygulama, kesinlikle bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kullanılmak üzere Şirket tarafından Size satılmamakta, lisanslanmaktadır.

Lisans

Lisans Kapsamı

Şirket Size, Uygulamayı kesinlikle bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak indirmek, kurmak ve kullanmak için geri alınabilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir lisans verir.

Şirket tarafından Size verilen lisans, yalnızca bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak kişisel, ticari olmayan amaçlarınız içindir.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Uygulama, üçüncü taraf içeriklerini (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) görüntüleyebilir, içerebilir veya kullanıma sunabilir ya da üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar sağlayabilir.

Şirketin, doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, geçerliliği, telif haklarına uygunluğu, yasallığı, nezaketi, kalitesi veya diğer herhangi bir yönü dahil olmak üzere herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinden sorumlu olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Şirket, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti için Size veya başka bir kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez ve üstlenmeyecektir.

Uygulamayı kullanırken geçerli Üçüncü tarafların anlaşma Koşullarına uymalısınız. Üçüncü taraf Hizmetleri ve bunlara bağlantılar yalnızca Size kolaylık sağlamak amacıyla sunulur ve bunlara erişim ve kullanım riski tamamen size aittir ve söz konusu üçüncü tarafların Hüküm ve koşullarına tabidir.

Süre ve Fesih

Bu Sözleşme, Siz veya Şirket tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle veya hiçbir nedenle, önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan bu Sözleşmeyi askıya alabilir veya feshedebilir.

Bu Sözleşme, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda Şirket tarafından önceden bildirimde bulunulmaksızın derhal feshedilecektir. Uygulamayı ve tüm kopyalarını Cihazınızdan veya bilgisayarınızdan silerek de bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz.

Bu Sözleşmenin feshi üzerine, Uygulamanın tüm kullanımını durduracak ve Uygulamanın tüm kopyalarını Cihazınızdan sileceksiniz.

İşbu Sözleşmenin feshi, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizden herhangi birinin Sizin tarafınızdan (işbu Sözleşmenin süresi boyunca) ihlal edilmesi durumunda Şirketin kanunen veya hakkaniyete uygun olarak sahip olduğu hakları veya çözüm yollarını sınırlamayacaktır.

Tazminat

Şirketi ve ana şirketlerini, iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, memurlarını, çalışanlarını, acentelerini, ortaklarını ve lisans verenlerini (varsa), makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir iddia veya talebe karşı tazmin etmeyi ve tutmayı kabul edersiniz: (a) Uygulamanın kullanımı; (b) bu Sözleşmenin veya herhangi bir yasa veya yönetmeliğin ihlali; veya (c) üçüncü bir tarafın herhangi bir hakkının ihlali.

Garanti Yok

Uygulama Size "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ve herhangi bir garanti olmaksızın tüm hatalar ve kusurlarla birlikte sağlanmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve iştirakleri ve ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, tüm zımni satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garantileri ve işlem, performans, kullanım veya ticari uygulamadan kaynaklanabilecek garantiler dahil olmak üzere, Uygulama ile ilgili olarak açık, zımni, yasal veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, Şirket, Uygulamanın gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan sonuçlara ulaşacağına, diğer yazılımlar, uygulamalar, sistemler veya hizmetlerle uyumlu olacağına veya çalışacağına, kesintisiz çalışacağına, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayacağına veya hatasız olacağına veya herhangi bir hata veya kusurun düzeltilebileceğine veya düzeltileceğine dair hiçbir garanti veya taahhüt vermez ve hiçbir beyanda bulunmaz.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de Şirketin herhangi bir sağlayıcısı, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermez: (i) Uygulamanın çalışması veya kullanılabilirliği veya burada yer alan bilgiler, içerik ve materyaller veya ürünlerle ilgili olarak; (ii) Uygulamanın kesintisiz veya hatasız olacağı; (iii) Uygulama aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya güncelliği ile ilgili olarak; veya (iv) Uygulamanın, sunucularının, içeriğinin veya Şirketten veya Şirket adına gönderilen e-postaların virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, zaman bombası veya diğer zararlı bileşenlerden arınmış olduğu.

Bazı yargı bölgeleri, belirli garanti türlerinin hariç tutulmasına veya bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki istisnaların ve sınırlamaların bir kısmı veya tamamı Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, yürürlükteki yasalar uyarınca uygulanabilecek en geniş ölçüde uygulanacaktır. Yasalar uyarınca reddedilemeyecek herhangi bir garantinin mevcut olması halinde, söz konusu garantiden yalnızca Şirket sorumlu olacaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Uğrayabileceğiniz zararlara bakılmaksızın, Şirketin ve tedarikçilerinden herhangi birinin bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm sorumluluğu ve yukarıda belirtilenlerin tümü için münhasır çözüm yolunuz, Uygulama için veya Uygulama aracılığıyla fiilen ödediğiniz tutarla veya Uygulama aracılığıyla herhangi bir şey satın almadıysanız 100 USD ile sınırlı olacaktır.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir durumda herhangi bir özel, arızi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (kar kaybı, veri veya diğer bilgi kaybı, iş kesintisi, kişisel yaralanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz, Uygulamanın, üçüncü taraf yazılımının ve/veya Uygulama ile birlikte kullanılan üçüncü taraf donanımının kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan veya bu Sözleşmenin herhangi bir hükmüyle bağlantılı olan gizlilik kaybı), Şirket veya herhangi bir tedarikçi bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa ve çözüm temel amacını yerine getirememiş olsa bile.

Bazı eyaletler/yargı bölgeleri arızi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma Sizin için geçerli olmayabilir.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm, yürürlükteki yasalar uyarınca mümkün olan en geniş ölçüde söz konusu hükmün amaçlarını gerçekleştirecek şekilde değiştirilecek ve yorumlanacak ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragatname

Burada belirtilenler dışında, bu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin istenmemesi, taraflardan birinin daha sonra herhangi bir zamanda söz konusu hakkı kullanmasını veya söz konusu edimi yerine getirmesini etkilemeyecek veya bir ihlalden feragat edilmesi, sonraki herhangi bir ihlalden feragat edildiği anlamına gelmeyecektir.

Ürün Talepleri

Şirket, Uygulama ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uygunluk

(i) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ambargosuna tabi olan veya Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından "terörü destekleyen" bir ülke olarak belirlenen bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti edersiniz.

Bu Sözleşmedeki Değişiklikler

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bir revizyonun önemli olması halinde, yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunacağız. Neyin önemli bir değişiklik teşkil ettiği tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenecektir.

Herhangi bir revizyonun yürürlüğe girmesinden sonra Uygulamaya erişmeye veya Uygulamayı kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, artık Uygulamayı kullanma yetkiniz yoktur.

Geçerli Kanun

Ülkenin kanunları, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, bu Sözleşmeyi ve Uygulamayı kullanımınızı yönetecektir. Uygulamayı kullanımınız diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

Tüm Sözleşme

Sözleşme, Uygulamayı kullanımınıza ilişkin olarak Siz ve Şirket arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder ve Siz ve Şirket arasındaki önceki ve eşzamanlı tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların yerine geçer.

Diğer Şirket hizmetlerini kullandığınızda veya satın aldığınızda geçerli olan ve Şirketin söz konusu kullanım veya satın alma sırasında Size sağlayacağı ek hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.

Bize Ulaşın

Bu Sözleşme hakkında herhangi bir sorunuz varsa, Bizimle iletişime geçebilirsiniz: